คณะศิลปศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

วิสัยทัศน์หลักสูตร

“สร้างสรรค์วิชาการคุณภาพสู่วิชาชีพที่ทันสมัย”

จุดเด่นสาขาวิชา

ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์มีความรู้ความสามารถแเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการ

โครงสร้างหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย        หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปการจัดการ
ชื่อภาษาอังกฤษ  Master of Arts Program in Arts of Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย        ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปการจัดการ)
ชื่อย่อภาษาไทย          ศศ.ม. (ศิลปการจัดการ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Master of Arts (Arts of Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    M.A.M. (Arts of Management)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • ดร.ฐณาวัฒน์ หิรัญบูรณะ
 • อาจารย์ ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน
 • อาจารย์ ดร. บรรจง โซ๊ะมณี
 • ดร.ปัญญา อนันตธนาชัย
 • อาจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ สุจริตกุล

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ข ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  

1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1.2.1 แผน ก แบบ ก2 เป็นหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในเนื้อหาด้านการจัดการและการประยุกต์ใช้รอบรู้เนื้อหาในปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานในการจัดการ

วิทยานิพนธ์เป็นการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ด้านการจัดการที่ตรงกับสาขาศิลปการจัดการโดยมุ่งให้เกิดการบรูณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการในระเบียบวิธีวิจัย

กำหนดโครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ดังนี้
จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม
36 หน่วยกิต

1.2.2 แผน ข  เป็นหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชา และ ทำสารนิพนธ์ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในเนื้อหาด้านการจัดการและการประยุกต์ใช้รอบรู้เนื้อหาในปรัชญา และแนวคิดพื้นฐานในการจัดการ

สารนิพนธ์เป็นการฝึกฝนให้รู้กระบวนการทำวิจัยด้านการจัดการที่ตรงกับสาขาศิลป การจัดการโดยมุ่งให้เกิดการบรูณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการ

กำหนดโครงสร้างหลักสูตร แผน ข ดังนี้
จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
3 หน่วยกิต
สารนิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม
36 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ ดังนี้

  • ข้าราชการระดับบริหารและการจัดการ

  • ข้าราชการทหาร/ตำรวจ/พลเรือน

  • พนักงานระดับบริหารและการจัดการในองค์กรรัฐวิสาหกิจ

  • ข้าราชการการเมืองระดับบริหารและการจัดการ

  • นักวิจัยและนักวิชาการ

  • พนักงานการปกครองท้องถิ่นระดับบริหารและการจัดการ

  • พนักงานระดับบริหารและการจัดการในภาคเอกชน

  •  พนักงานระดับบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การขาย และการตลาด

  • ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการองค์กรสาธารณะและองค์กรระหว่างประเทศ

  • ผู้ประกอบการธุรกิจ

  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระและวิชาชีพเฉพาะ

    

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

120,000 บาทตลอดหลักสูตร

Scroll to Top