คณะศิลปศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสต์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)ปรับปรุง พ.ศ. 2566

วิสัยทัศน์หลักสูตร

“บัณฑิตมีความรู้ที่มีรากฐานจากจิตสำนึก”

จุดเด่นสาขาวิชา

ผลิตบัณฑิตที่พัฒนาเต็มศักยภาพด้วยการพัฒนาภูมิปัญญาสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกที่สูง มีคุณธรรมจริยธรรมสูง และอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมานฉันท์

โครงสร้างหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญา สร้างสรรค์เพื่อการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts Program in Science of Creative Intelligence  for Management (International Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย           ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ
ชื่อย่อภาษาไทย            ศศ.บ. (วิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Bachelor of Arts (Science of Creative Intelligence for Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      B.A. (Science of Creative Intelligence for Management)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • Teo Chen Au
 • Sin Ting Ng
 • Man Yin Chan
 • Sayumi Horibe
 • พรเพ็ญ กาญจนนิยต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิตประกอบด้วย

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ให้นักศึกษาทุกคนเรียน (บังคับเรียน 1 หน่วยกิต 16 ชั่วโมง)
TM100 เทคนิคปรมัตถ์สมาธิสู่คุณธรรม (Transcendental Medication Technique to Dharma)
1 หน่วยกิต
ส่วนที่ 2 ให้นักศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา
6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
1. วิชาเอกบังคับ
84 หน่วยกิต
2.วิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ ดังนี้

  • นักวิชาการ
  • นักบริหาร
  • ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ที่ปรึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์
  • นักเขียนแนวสร้างสรรค์
  • อาจารย์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

  1. เข้าใจทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานและขั้นสูงสุดของวิทยาศาสตร์แห่งความฉลาดเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนสามารถใช้พื้นฐานของความเป็นผู้นำและจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักการที่ควบคุมพื้นที่ต่างๆ ของสังคมและแนวทางแก้ไขเชิงประจักษ์ที่มีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาสังคม
  2. ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะความเป็นผู้นำ วิธีใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และสร้างสรรค์ ความรอบรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นพื้นฐานสำคัญ พอที่จะทำให้นักเรียนสามารถนำทักษะไปปรับปรุงในขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาขึ้น
  3. เคารพและเรียนรู้คุณค่าของการอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่นและนานาชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม ยึดมั่นในอุดมคติของ ‘โลกคือครอบครัวของฉัน’ – พฤติกรรมพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุน อุดมคติสูงสุดแห่งชีวิตชาติตามกฎธรรมชาติ
  4. การพัฒนาบุคลิกภาพแบบองค์รวม (เช่น ปฏิบัติตามกฎทองของทุกศาสนาและวัฒนธรรม—ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่คุณอยากให้พวกเขาทำกับคุณ) พัฒนาความสามารถในการตัดสินใจช่วยชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดี มีความสุข ประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิผล

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ประมาณการค่าธรรมเนียนตลอดหลักสูตร (4 ปี) (162,000 บาท/คน)

Scroll to Top