คณะศิลปศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

วิสัยทัศน์หลักสูตร

“บัณฑิตมีความรู้ด้านกฎหมายที่มีรากฐานจากจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ”

จุดเด่นสาขาวิชา

สัมมนาทางนิติศาสตร์ให้นักศึกษารู้และเข้าใจประเด็นร่วมสมัยทางนิติศาสตร์ฝึกงานในองค์กรวิชาชีพจริงเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติส่งผลต่อหางานง่ายขึ้น

โครงสร้างหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย        หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Laws Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย        นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย         น.บ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Laws
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    LL.B

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.อมร พิกุลงามโชติ

ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

 • อาจารย์พีระพงศ์ คงช่วย
 • อาจารย์บรรเจิด จันทร์รุ่งศรี
 • อาจารย์สมพงศ์ ตั่นไพบูลย์
 • อาจารย์นิติศักดิ์ มีขวด

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิตประกอบด้วย

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ให้นักศึกษาทุกคนเรียน (บังคับเรียน 1 หน่วยกิต 16 ชั่วโมง)
TM100 เทคนิคปรมัตถ์สมาธิสู่คุณธรรม (Transcendental Medication Technique to Dharma)
1 หน่วยกิต
ส่วนที่ 2 ให้นักศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา
6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
96 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
1. วิชาเอกบังคับ
84 หน่วยกิต
2.วิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
รวม
127 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ ดังนี้

  • นิติกร

  • เจ้าพนักงานบังคับคดี

  • ทหาร นายทหารพระธรรมนูญ

  • ตำรวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ตำรวจศาล
  • เจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์กรอิสระต่างๆ
  • นักวิชาการด้านกฎหมาย
  • วิทยากรด้านกฎหมาย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถ

  • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชานิติศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางเป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
  • สามารถคิด วิเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้แก้ไขปัญหาด้านนิติศาสตร์ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
  • ฝึกให้นักศึกษามีบุคลิกที่มีจิตสำนึก มีความน่าเชื่อถือ รู้จักการใช้หลักกฎหมาย หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางนิติศาสตร์
  • มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ใฝ่เรียนรู้ รักการทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

แผนกภาคปกติ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (22,000 บาท/คน/ภาค)  44,000 บาท/คน/ปี
ประมาณการค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (4 ปี) 176,000 บาท/คน

แผนภาคสมทบ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (25,000 บาท/คน/ภาค) 50,000 บาท/คน/ปี
ประมาณการค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (2 ปี) 200,000 บาท/คน

*หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียนการศึกษา รายรับ – รายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศของสถาบันรัชต์ภาคย์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top