คณะศิลปศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

วิสัยทัศน์หลักสูตร

“สร้างผู้นำ เปี่ยมด้วยความรู้ คู่คุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม”

จุดเด่นสาขาวิชา

ผู้นำที่สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติ ก่อให้เกิดสังคมที่อยู่ดีมีสุขและพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงสร้างหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร      25521321102928
ชื่อภาษาไทย        หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ  Master of Education Program in Educational Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย        ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อภาษาไทย          ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Master of Educational (Educational Administration)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    M.Ed. (Educational Administration)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

  • ผศ.ดร.วิมล จันทร์แก้ว
  • ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล
  • ผศ.ดร.สุชิน ม่วงมี
  • ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2563) ตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต ประกอบด้วย

โครงสร้างหลักสูตรตาม แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข

รายการ
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่มีหน่วยกิต
ไม่มีหน่วยกิต
2. หมวดวิชาบังคับ
24 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
4. หมวดวิทยานิพนธ์
4.1 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
-
4.2 สารนิพนธ์
-
6 หน่วยกิต
5. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม
45 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จ

  • ผู้บริหารสถานศึกษา
  • ศึกษานิเทศก์
  • ครู/อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
  • นักวิชาการศึกษา/อาชีพอิสระ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน กพ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกสาขา ค่าใช้จ่าย 120,000 บาท ตลอดหลักสูตร

Scroll to Top