คณะศิลปศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

วิสัยทัศน์หลักสูตร

“สร้างสรรค์วิชาการคุณภาพสู่วิชาชีพที่ทันสมัย”

จุดเด่นสาขาวิชา

หางานง่ายเพราะความเป็นผู้นำการจัดการเชิงสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคสาธารณะ และองค์กรระหว่างประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปการจัดการ
ชื่อภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts Program in Art of Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย          ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปการจัดการ)
ชื่อย่อภาษาไทย           ศศ.บ. (ศิลปการจัดการ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ    Bachelor of Arts (Art of Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ     B.A. (Art of Management)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • อาจารย์ ณฐมน น่านโพธิ์ศรี
 • อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ฉลาดสกุล
 • อาจารย์ อดิศักดิ์ อธิภาคย์
 • อาจารย์ ดร. ศราวุฒิ ดาวกรงแก้ว
 • อาจารย์ ภาดา วงศ์อุไร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิตประกอบด้วย

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
จำนวนหน่วยกิต
ส่วนที่ 1 รายวิชาบังคับที่นักศึกษาต้องเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต
TM100 เทคนิคปรมัตถ์สมาธิสู่คุณธรรม (Transcendental Medication Technique to Dharma)
ไม่นับหน่วยกิต
ส่วนที่ 2 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
93 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
60 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
33 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รวม
129 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ ดังนี้

  • อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • ข้าราชการการเมือง หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
  • ข้าราชการทหาร/ตำรว
  • ข้าราชการพลเรือน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานของรัฐ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
  • พนักงานในหน่วยงาน ภาคเอกชน/ภาคประชาชน/ภาคสาธารณะ หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
  • ผู้ประกอบการธุรกิจ/ประกอบอาชีพอิสระ
  • พนักงานการปกครองท้องถิ่นพนักงานขายและการตลาดเจ้าของกิจการร้านค้า

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (22,000 บาท/คน/ภาค)   44,000 บาท/คน/ปี
ประมาณการค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (4 ปี) 176,000 บาท/คน

Scroll to Top